Himalaya-The Podcast Player

4.8K Ratings
Open In App
title

Kresťanské vzdelávanie

Fondazione Cantonuovo

0
Followers
0
Plays
Kresťanské vzdelávanie

Kresťanské vzdelávanie

Fondazione Cantonuovo

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Nadácia Fondazione Cantonuovo pôsobí v oblasti osobnej formácie s cieľom, aby každý, autentickým a autonómnym spôsobom, žil v súlade s tým, čo učil Ježiš. Viac nájdete na našej stránke: www.cantonuovo.org

Latest Episodes

Marek 16 - Nové stvorenie

Marek 16, 1-20; Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 4.4.2018 Vzkriesenie Yeshuu bola prelomová udalosť. Je to začiatok nového stvorenia, v ktorom sa zjednotili nebo a zem, duch a hmota pre neoddeliteľné a večné spolužitie v Božom kráľovstve. Pred 2000 rokmi niektorí utekali vydať otom správu učeníkom, ale oni nechceli uveriť ich svedectvu. Dokonca aj dnes „kozmická“ udalosť vzkriesenia Yeshuu rozdeľuje ľudí na tých, ktorí sú odvážni a na tých, ktorí sú neverní a tvrdohlaví. Nebolo to vzkriesenie podobné vzkrieseniu Lazára, hoci aj to bolo zázračné. V skutočnosti Yeshua vstal s novým telom, odlišným od tela, ktoré mal predtým: narodil sa „druhý človek“, prvý z novej ľudskej rasy, odlišný od adamitického, ktorý bol vystavený neprávosti, chorobe a smrti v dôsledku hriechu a predurčený zmiznúť zo scény. To je presne to, čo rozdeľuje ľudské srdcia: plán, ktorý má Boh od večnosti, prechádza zmŕtvychvstaním tiel. Všetci, ktorí dôverujú v Yeshuu a zostanú mu verní, budú takí, aký je On, a budú žiť s Bohom v jeho kráľovstve, na novej zemi, v obnovenom vesmíre, v nebeskom Jeruzaleme, ktorý zostúpi z neba. Mesiáš sa vrátil do života ako predpovedal, a naplnil tak písma. Vstal zmŕtvych s telom, ktoré si zachovalo určitú podobu vzhľadu, ktorý mal pred smrťou (stopy rán spôsobených krížom boli viditeľné a hmatateľné), bolo však súčasne úplne iné: mohol zmeniť svoj vzhľad, ako aj objaviť sa pred ľuďmi aj zmiznúť. Jedol a pil, ako všetci ostatní ľudia. Povedal: „pozri sa na moje ruky a nohy, pretože som to ja,“ a dodal „Mám mäso a kosti“. Dobre vieme, že dobrý plán, ktorý Boh vopred ustanovil, spočíva vtom, že sa vMesiášovi znovu zjednotí všetko, čo je na nebi aj na zemi. Tí, ktorí budú nasledovať Yeshuu v novom stvorení, budú mať vzkriesené telo ako On, neporušiteľné, slávne, mocné, duchovné anesmrteľné, vhodné na život v nebeskom kráľovstve, ktoré, hoci je už dnes prítomné, bude definitívne ustanovené nad celým stvorením na konci časov. Ako to bolo na počiatku. Nastal čas svedčiť, že vzkriesením Yeshuu Boh začal nové stvorenie; a medzitým šíriť posolstvo Božieho kráľovstva s istotou v srdci, že Učiteľ žije, stal sa život darujúcim Duchom, ktorý prebýva v nás a koná s nami, potvrdzujúc Slovo, ktoré ohlasujeme, znameniami, ktoré ich sprevádzajú. Naše svedectvo bude “podporené” mocou Ducha Svätého. Chcem povzbudiť každého, kto číta moje úvahy. Mojžiš mal tiež problém dôverovať, keď ho Yahuah poveril, aby šiel a oslobodil jeho ľud. Najskôr sa podceňoval, potom tvrdil, že nepozná meno toho, kto ho posiela, potom devalvoval ostatných s predsudkom, že sú neveriaci a vzpurní, a nakoniec sa schovávali za neschopnosť hovoriť. Ale Boh premohol nedôveru a strach Mojžiša a strach tým, že mu povedal, že bude s ním, že bude robiť zázraky, že dá jemu aj Áronovi slová, ktokré majú povedať, že ich naučí, čo majú robiť a že sám Mojžiš bude robiť zázraky. Rovnakým spôsobom Yeshua vysiela nás aby sme vyslobodili tých, ktorí sú pod mocou temnoty, zaručujúc, že ​​bude vždy s nami a že nás budú sprevádzať zázračné znamenia, ktoré potvrdzujú Jeho Slovo: v jeho mene môžeme vyháňať démonov, hovoriť novými jazykmi, ako aj prinášať uzdravenie chorým; dokážeme dokonca zvládnuť hady a prežiť otravu. Aké privilégium! Aké vzrušenie je vidieť Ducha Svätého konať skrze nás, keď potvrdzuje Slovo, ktoré ohlasujeme na jeho priamu inšpiráciu, aby sme s veľkou mocou svedčili o vzkriesení Pána, na slávu Boha Otca!

34 MINAPR 15
Comments
Marek 16 - Nové stvorenie

Matúš 25 - Časť 2 - Kľúč potenciálu

Matteo 25, 1-30 (v súvislosti s Markom 13); Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 28.2.2018 Máme tú česť, že nás Kráľ poveril spravovať jeho majetok počas jeho dočasnej, hoci dlhej neprítomnosti, a máme to robiť tak, aby sme všetko dobre použili a prinieli mu zo všetkého “ovocie” pri jeho návrate. Teraz sa od správcov vyžaduje vernosť. Kľúčom k tomu, aby sme mohli byť verní, je potenciál, s ktorým nás Boh obdaruje, aby sme s ním kráčali životom (osudom), ktorý On sám pre každého z nás pripravil. Boh zveruje svoje záležitosti každému do tej miery, do akej z nich môže prinášať ovocie, pričom neuprednostňuje nikoho. Každý z nás má zodpovednosť za vyjadrenie svojho vlastného potenciálu a vieme tiež, že Boh nezveruje nikomu zdroje alebo úlohy, ktoré by nedokázal zvládnuť. Skôr múdro vždy poskytuje všetko potrebné aby sme mohli konať to, čo nám delegoval, a tiež verne odmeňuje tých, ktorí hľadajú jeho radosť, čiže prinášajú ovocie v tom, čo im bolo zverené. Každý má svoj potenciál. Každý má svoje vlastné zručnosti. Každý má svoje srdce, aby reagoval na sväté Božie potreby a každý má svoju špecifickú zodpovednosť v Kráľovstve nebeskom. Je to česť prijať od Pána úlohu strážiť a kultivovať talenty na zemi. To znamená, že nás považuje za hodných a schopných! Aké úžasné je považovať sa za spolupracovníkov Boha! Ministri Mesiáša! Správcovia tajomstiev a mnohotvárnej Božej milosti! Yeshua nám dôveruje, máme potenciál účinne fungovať na Zemi v súlade s tým, čo nám Pán zveril. Ako sa môže stať, že nás nenájde verných pri svojom návrate? Odpoveď je v našej slobode voľby: záleží totiž na tom, či je naše srdce dobré alebo zlé. Závisí to od toho, či zostaneme pasívni, pokiaľ ide o príležitosť, ktorá sa nám dáva, alebo či sa venujeme svojmu poslaniu bez rezervy. Záleží na tom, či sa pokúsime len ospravedlňovať vo svojej lenivosti, obviňovať Boha, že nás “zneužíva” pre svoje záujmy, alebo či so zápalom pracujeme na veciach, ktoré sa Ho týkajú, aby sme mu robili radosť. Závisí to od toho, či nás naša osobná spravodlivosť bráni až do bodu, že súdime Boha ako „tvrdého človeka“, alebo či je našou prioritou Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Na tom záleží. Podľa toho sa meria naša odmena alebo sa rozhodne o našom vylúčení. Boh už splnil svoju úlohu. Na nás je dať odpoveď na jeho sväté volanie. Prinášajme dobré ovocie!

30 MINAPR 15
Comments
Matúš 25 - Časť 2 - Kľúč potenciálu

Matúš 24 a 25 - Buďte pripravení aj vy!

Matúš 24, 36-51 a 25, 1-13 a Lukáš 17, 22-37 (v súvislosti s Markom 13); Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 21.2.2018 Yeshua vyzýva, aby sme venovali pozornosť znakom Jeho návratu a boli bdelí v období čakania. Mesiášovo varovanie je určené ľuďom, ktorí, ak ich nájde neverných a nepripravených, budú “vyhodení von a priradení k osudu pokrytcov, kde bude plač a škrípanie zubami”, alebo budú vymknutí vonku zo svadobnej miestnosti so slovami: „Nepoznám vás“. Na koho odkazuje Mesiáš? Čo to znamená? Všeobecne sa verí a pripúšťa, že Yeshua tu hovorí k veriacim. Je len niekoľko opačných menšinových názorov, ktoré sa ale týkajú len postavy neverného služobníka v Mt 24, 45-51. Názor, že tu Ježiš hovorí k veriacim sa zdá pravdepodobný práve na základe slov, ktoré sú použité v texte, ako napríklad „sluha“ pána, ktorý je dočasne neprítomný ale sa vráti, alebo „panny“ v očakávaní návratu sľúbeného manžela. Takže ak sa tu jedná o veriacich, dá sa predpokladať, že títo sluhovia a panny, ktorí sa ukázali ako zlí, neverní, nerozumní alebo leniví, stratili svoje spasenie? Alebo možno skôr usúdiť, že sú len dočasne vylúčení z tisícročného kráľovstva Mesiáša? A ak by bol pravdivý tento druhý výklad, bolo by potom logické považovať za prípustný istý druh dočasného (dispenzačného) trestu-vylúčnia-trýznenia na čas medzi návratom Mesiáša a finálnym súdom, bez toho, aby bolo možné prísť o spásu? Jedná sa tu o hlboké úvahy, ktoré môžu tiež viesť k významným doktrinálnym rozdielom. Čo teda môžeme povedať? Jedna vec je istá: Mesiáš nás vyzýva, aby sme bdeli, vo vernosti, a jasne hovorí, že každé správanie bude mať dôsledky. A to platí ešte viac pre tých, ktorí sú spasení. Keď sa Yeshua vráti, všetci ľudia sveta sa budú, v nevedomosti, venovať svojim bežným aktivitám a budú prekvapení. Na druhej strane, veriaci, posilňovaní pokynmi Yeshuu a jeho Ducha, ktorý im bol daný, budú môcť vytrvať v očakávaní ohlásených udalostí, bude im možné byť nájdení verní a bdelí, hodní ženícha, ktorý prichádza. Na myseľ prichádzajú aj tieto sväté slová, ktoré akoby boli napísané ako komentár a vysvetlenie Mesiášovych varovaní, a ktoré sú nám dané, aby povzbudili všetkých k úvažovaniu: „A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse” (Filipanom 2,12). “Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2Pt1, 10-11)“. V procese očakávania veriacich to, na čom záleží, je dobré a verné srdce; čistá túžba navždy sa zjednotiť s tým, ktorý sa ako verný ženích vráti, aby nás vzal; svätá bázeň zradiť inštrukcie Pána, ktorý je dočasne neprítomný; isté očakávania, že mu dá radosť keď sa vráti, lebo vytrval v úlohe, ktorá mu bola zverená s dôverou vernosti: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 44) ).

35 MINAPR 15
Comments
Matúš 24 a 25 - Buďte pripravení aj vy!

Marek 13 - Časť 3 - Bdejte

Marek 13, 23-37, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 14.2.2018 Yeshua nám zanechal jasné posolstvo o znameniach, ktoré sa týkajú jeho návratu a koncu čias, pričom nás pozýva bedliť. Ak niekam cestujeme, prečo je dobré venovať pozornosť dopravnému značeniu? Určite nám to pomôže vedieť, ako ďaleko sme ešte od nášho konečného cieľa, veď čím viac sa približujeme, tým viac sme motivovaní, lebo narastá nádej vytúženého odpočinku. Pomáha nám to tiež v tom, aby sme sa nevybrali nesprávnou cestou, a tiež aby sme sa nedopustili priestupkov, ktoré by nás mohli vyjsť draho alebo dokonca v ceste zastaviť. Predsa sám Yeshua varuje, že nepriateľ sa bude snažiť akýmkoľvek spôsobom oklamať veriacich. Uisťuje nás však tiež, že ak budeme vnímaví na znaky, o ktorých nám hovoril, budeme dokonale schopní vyhnúť sa pasciam ilúzie, klamstva, strachu, kompromisu alebo horkosti kvôli zrade. To je dôvod, prečo Yeshua opakovane hovoril: "Bdejte!" až kým sa nevrátim. Povzbudzujme sa teda navzájom myšlienkou, že sám Boh naplánoval túto cestu, už ju vo večnosti aj prežil a teraz ňou ide spolu s nami, pričom sľúbil, že nás nikdy neopustí, až do skončenia sveta. Povzbudzujme sa navzájom, aby sme dôverovali Bohu! Pomyslime na Noeho, Abraháma a Mojžiša, ktorí prešli dejinne veľkými a dôležitými cestami, usilovne sa na ne pripravili, čelili neznámu ako aj neprekonateľným ťažkostiam s nádejou v srdci, bez odklonenia sa doprava alebo doľava. Ako to urobili? Verili, že YHWH, ktorý im dal prísľub, je verný a dodržiavali Jeho pokyny. Drahí priatelia, kto miluje Boha, počúva a praktizuje Jeho slovo. Oveľa viac to môžeme robiť my dnes, keď Yeshua už znovu otvoril prístup k Otcovi a Duch Svätý v nás prebýva. Preto buďme bdelí, aby sme nepremeškali žiadne dôležité momenty v každodennom živote, a rovnako, aby nás veľký Kráľ našiel verných, keď sa vráti. Oslávime s ním tajomstvo ukryté po stáročia!

38 MINAPR 15
Comments
Marek 13 - Časť 3 - Bdejte

Marek 13 - Časť 2 - Veľké súženie

Marek 13, 11-22, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 7.2.2018 Na Olivovej hore Yeshua povedal, že sa vráti, spojil svoj návrat s koncom časov a upozornil aj na to, čo sa medzitým bude diať, pričom dal podrobný zoznam udalostí a situácií, ktoré budú slúžiť akoby “dopravné značky”, indikátory na tejto ceste. Tiež povedal, že nikto nikdy nebude vedieť „kedy presne“, ale dal svojim priateľom všetky potrebné a dostatočné údaje, aby mohli bdieť a žiť povedome v nádeji. Yeshua predniesol túto reč svojim učeníkom. Nie davom, ani náboženským, ani politikom, ani mocnárom. Iba jeho najdôveryhodnejším, aby im tieto upozornenia slúžili ako lampa, ktorá osvetľuje temné časy, ktoré prídu, a aby im pomohli k bdelosti vo vytrvalosti. Až do konca. Tieto proroctvá nemohli varovať svet pred jeho nevyhnutným koncom. Svet by tomu nikdy neuveril. Systém nemôže uveriť svojmu koncu, pretože by to nebol systém, ale akýsi omyl dejín, ktorý sa má “rozpustiť”. Preto sa aj naďalej vzájomne povzbudzujeme slovami nášho Pána. Neplytvajme silami dúfajúc, že obrátime svet ohlasovaním budúcich udalostí. Proroctvá o konci sú pre nás, aby sme sa počas cesty nestratili ale naopak, pokračovali v ohlasovaní a šírení posolstva o Kráľovstve!!! Toto je isté: - verní Mesiášovi budú prenasledovaní. Dokonca aj v rodinách sa ľudia navzájom zradia, len aby sa zachránili. Budú uvedení do omylu a zvedení na scestie. Zo strachu mnohí zaprú svoju vieru. Zatiaľ čo sa po celom svete rozšíri zvrátenosť a vo väčšine veriacich vychladne láska, verní a dôveryhodní poslovia Yeshuu budú všade zvestovať posolstvo Božieho kráľovstva. - Potom nastane akoby vrchol udalostí, ktoré sa budú urýchľovať. Udeje sa to v Júdsku. Prevládne modlárstvo a ničenie, súženie a utrpenie sa stane „veľkým“. Ako nebolo nikdy predtým. Prídu falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú stále schopní oklamať mnohých veriacich v Mesiáša. Príde aj bezprecedentný vojenský útok. Ale vďaka Bohu a modlitbám veriacich, ktorí vytrvali, tieto dni sa skrátia. - Potom sa Yeshua vráti ako slávny kráľ, aby zožal prisľúbené víťazstvo a podelil sa oň so svojimi, v sláve prvého vzkriesenia a jeho vlády na tejto zemi, hľadiac v ústrety novému nebu a novej zemi, na ktorej bude mať spravodlivosť trvalý domov. Aký úžasný príbeh! Na kríži Pán, ako baránok Boží, vykonal zmiernu obetu v náš prospech. Vstal z mŕtvych ako prvý človek nového stvorenia. Svojim dal svojho Svätého Ducha, aby mali nový život, život večný, boží obnovený v ľudskej bytosti. Vystúpil do neba a prijal slávu, z ktorej sa sám dočasne zobliekol. Poslal Ducha Svätého na zem, aby „znovuzrodení“ mali nadprirodzenú silu svedčiť o ňom a aktivovať nebeské kráľovstvo na zemi. Medzitým sa za nás prihovára u Otca ako náš veľkňaz. Toto je doba, v ktorej žijeme. Je to doba Ducha Svätého. Mesiáš Yeshua musí ešte vykonať mnoho vecí a všetko sa naplní. Modlime sa, aby sme silou a vedením Ducha Svätého mohli vytrvať do konca, aby sme sa vyhli zvodu a nestratili lásku, aby sme sa mohli ako verní svedkovia zúčastniť víťazstva Leva z Júdu, slávneho Kráľa Yeshua!

33 MINFEB 19
Comments
Marek 13 - Časť 2 - Veľké súženie

Marek 13 - Časť 1 - Kedy príde koniec?

Marek 13, 1-10, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 31.1.2018 Yeshua odporučil svojim, aby boli vnímaví na znamenia, ktoré mali ohlásiť jeho návrat a koniec tohoto veku. Pozval ich byť na pozore a bdieť, aby neboli prekvapení, keď to príde, a aby ich nenašiel spať. Nikto nebude presne vedieť, kedy sa vráti, ale povedal im, že koniec nastane, keď bude posolstvo kráľovstva a svedectvo o ňom doručené všetkým národom. Mesiáš prorokoval, že svet bude trpieť, akoby zažíval pôrodné bolesti; a takéto bolesti, ako vieme, narastajú do frekvencie a intenzity, keď sa blíži okamih pôrodu. A toto sa určite už deje, bolesti už začali: za posledných 2000 rokov, ale najmä po roku 1900 ako nikdy predtým, sa vo svete zintenzívnili vojny, chýry o vojnách, zemetrasenia, hlad a choroby. Falošní mesiáši a falošní proroci mnohých podviedli a zviedli; prenasledovanie kresťanov na niektorých miestach sa stále viac šíri ako požiar, zatiaľ čo inde veriaci bojujú medzi sebou akoby vo vojne; láska v mnohých už viditeľne ochladla; ateizmus a okult sa šíria, nezáujem o Boha je hmatateľný a zloba a zvrátenosť sa rozrástli; súčasne sa však začala šíriť aj dobrá správa o kráľovstve. Sme na konci? Je návrat Yeshuu naozaj už predo dvermi? Nikto nevie, kedy sa to všetko stane, aj keď z charakteristík prebiehajúcich bolestí všetci vidíme, že pôrod sa určite blíži. Je isté, že dnes sme najmenej o 2000 rokov bližšie, než sme boli, keď to Yeshua prorokoval! Drahí priatelia, namiesto toho, aby sme navzájom bojovali a zrádzali sa, žime prikázanie lásky, prestaňme sa “hrať na náboženstvo“ a začnime hovoriť o Božom kráľovstve, svedčiac o ňom v moci Ducha Svätého! Zamerajme sa na misiu, ktorú nám Mesiáš zveril, a pozvime všetkých, aby vstúpili do jeho požehnaného kráľovstva. Čas sa kráti a je vzácny, nielen kvôli návratu Yeshuu, ale aj preto, že sami nevieme, ako dlho bude náš vlastný život na tejto zemi trvať.

34 MINFEB 19
Comments
Marek 13 - Časť 1 - Kedy príde koniec?

Marek 12 - Časť 3 - Syn Dávidov

Marek 12, 35-44, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 24.1.2018 Náboženskí predstavitelia v dobe Yeshuu boli spoločensky vplyvní ľudia. Mesiáš bol považovaný za cudzie teleso, ktoré ohrozovalo stabilitu systému, ktorý im umožňoval udržiavať si moc a peniaze. Ako inkvizítori, pristupovali knemu vskupinách, podľa rôznych frakcií, ktoré ale boli zároveň zjednotené vúmysle zbaviť sa ho, pretože bol pre nich nepohodlný a nezvládnuteľný. Spôsoby uctievania, politické spojenectvo, náboženská doktrína a interpretácia Písma boli oblasťami, v ktorých útočili. Ale Yeshua odrazil každý útok, mal napokon posledné slovo a priviedol ich späť k tomu, na čom záležalo: k identite Mesiáša, Jeho osoby, Jeho poslania, úlohy. Ako by im pripomínal, že skúmajú písma, lebo hľadajú život, ale nechcú prísť kNemu aby mali život. Ten, ktorého napádali, nebol iba človek, muž, ktorého krátko predtým dav privítal ako zasľúbeného kráľa a potomka Dávida. On bol tiež Dávidovým pánom; bol to „Adonai“, ktorý sa stal človekom, ktorý obnovil svoje kráľovstvo na zemi, prišiel ako kráľ a kňaz podľa rádu Melchidezeka. Yeshua sa potom obrátil na svojich učeníkov, aby ich učil, že sa počíta aj úplná dôvera v „Adonai“, ako ukázala vdova, ktorá dala všetko, čo mala. Dokonca aj dnes sa náboženstvo snaží zbaviť toho, kto má Život, amohol by sa stať pre tento systém nepohodlným, pretože je naplno vydaný a zverený Bohu. Svojou prefíkanosťou, pokrytectvom a dokonca aj ich biblickými vedomosťami, sú náboženskí ľudia schopní ničiť druhých skrze doktrínu, preosievať cez Písmo, hodnotiť podľa politického zamerania avylučovať z chrámov. Aj dnes sa história opakuje. Náboženstvo stavia pred súd „Adonaia“ aj tých, čo mu patria. Poďme k Mesiášovi, aby sme mali Život a zverme sa Bohu: tento svet sa pominie, ale Jeho Slovo zostáva navždy!

36 MINFEB 19
Comments
Marek 12 - Časť 3 - Syn Dávidov

Marek 12 - Časť 2 - Skúška pokračuje

Marco 12, 18-34, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 17.1.2018 Yeshua vstúpil do mesta, do chrámu, v deň, kedy v Jeruzaleme vyberali obetného baránka na deň Pesach, pričom dav ho vítal ako spasiteľa a kráľa. Ľudia si takto podvedome vybrali svojho baránka! Nasledujúci deň sa vrátil do chrámu, vyhnal odtiaľ obchodníkov a vzbudil tak hnev najvyšších kňazov a zákonníkov, ktorí hľadali spôsob, ako ho zabiť. Na ďalší deň vyučoval svojich učeníkov o sile modlitby s dôverou, o potrebe odpustenia ako podmienky pre modlitby. Ešte ďalší deň sa opäť vrátil do Jeruzalema, do chrámu. Vtedy na neho začali útočiť rôzne skupiny náboženských a politických mocnárov, aby ho otestovali svojou náboženskou aroganciou a zákernými a záludnými otázkami s cieľom nachytať ho. Nevedeli, čo robia, ale týmto spôsobom vlastne napĺňali Tóru, ktorá vyžaduje, aby bol veľkonočný baránok počas 4 dní pred usmrtením preskúmaný, či je bezchybný. Najprv prišli za ním najvyšší kňazi, zákonníci a starší a položili mu otázku ohľadom náboženského systému, pýtali sa ho, s akou autoritou (mimo nich) mení pravidlá chrámu. Potom prišli farizeji a herodiáni a položili mu otázku politickej povahy a pýtali sa ho, či je zákonné platiť daň Cisárovi. Ako ďalší prišli Saducei a opýtali sa ho na doktrínu ohľadom vzkriesenia, v ktoré oni neverili. Nakoniec prišiel zákonník, ktorý mu položil otázku s cieľom overiť si, ako interpretuje Písmo a spýtal sa ho na hlavné prikázanie. Yeshua absolvoval všetky tieto skúšky dokonalo a ukázal sa ako čistý, bez poškvrny a bez chyby. Dokonalý baránok pre dokonalú obetu priviedol dokonca tohoto zákonníka k tomu, aby potvrdil, že nie je podstatné dodržiavanie náboženských rituálov, ale láska k Bohu a blížnemu.Yeshua mu na záver rozhovoru povedal, že nie je ďaleko od Kráľovstva Božieho. Je mu len blízko, zatiaľ nie je „vnútri“, pretože schopnosť bez výhrad milovať Boha a blížnych môže v skutočnosti prísť iba tak, že skrze vieru dostaneme milosť spásy/záchrany od našich hriechov: ten, komu je veľa odpustené, veľa miluje. Až blízka obeta Yeshuu mala otvoriť dvere kráľovstva pre tohoto zákonníka, ponúkajúc jemu, ako aj všetkým ľuďom, odpustenie hriechov a ospravedlnenie!

32 MIN2019 DEC 28
Comments
Marek 12 - Časť 2 - Skúška pokračuje

Marek 12 - Časť 1 - Vystavený skúške

Marek 12, 1-17, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 10.1.2018 Yeshua bol kontinuálne vystavovaný testom, skúšaný a pod tlakom, aby ho nachytali pri chybe. Nepretržite na striedačku mu nastavovali pasce delegácie najvyšších kňazov so zákonníkmi astaršími ľudu, neskôr farizeji sHerodiánmi, ako aj Saduceji. Konfrontovali ho používajúc podvod a manipuláciu. Niektorí arogantne, iní lichotivo. Často snuli plány ako ho zabiť. Nebol to obyčajní ľudia, čo to robili, ale ich vodcovia, ktorí nad ľuďmi vládli, maskovaní falošnou religiozitou (Mt 20,25). Konali zo závisti (Mt 27,18), lebo chceli vlastniť „vinicu“ a zachovať si výsady, na ktoré si nárokovali skrze náboženské pokrytectvo. Dokonca aj dnes kráľovstvo Božie trpí násilím a násilníci ho stále okrádajú (Mt 11,12). Boh však naďalej očakáva ovocie (Iz 5, 7) od každého, kto sa stane občanom Jeho kráľovstva (Mt 21,43). Dokonca aj dnes akýkoľvek systém, aj ten náboženský, ospravedlňuje kompromisy a„posväcuje“ aj krádež v mene určitej osobnej spravodlivosti, ktorá v srdciach ľudí podporuje a odobruje aj zlobu. Ale Boh stále očakáva, že si Ho budeme ctiť amať pred ním bázeň, ako aj platiť dane apoplatky civilným autoritám (Rim 13, 7). Dúfame v Yeshuu, ktorý naďalej dáva svoje kráľovstvo ľuďom, ktorí prinášajú ovocie, zatiaľ čo ničí plány každého, kto sa im snaží oponovať (Mt 21, 44)! Boh vládne a je zvrchovaný!

40 MIN2019 DEC 28
Comments
Marek 12 - Časť 1 - Vystavený skúške

Narodenie Ježiša a naplnenie proroctiev o Mesiášovi

meditácia s hudbou. Fabrizio Tiezzi, Angela Tancredi, Maurizio Tiezzi

43 MIN2019 DEC 19
Comments
Narodenie Ježiša a naplnenie proroctiev o Mesiášovi

Latest Episodes

Marek 16 - Nové stvorenie

Marek 16, 1-20; Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 4.4.2018 Vzkriesenie Yeshuu bola prelomová udalosť. Je to začiatok nového stvorenia, v ktorom sa zjednotili nebo a zem, duch a hmota pre neoddeliteľné a večné spolužitie v Božom kráľovstve. Pred 2000 rokmi niektorí utekali vydať otom správu učeníkom, ale oni nechceli uveriť ich svedectvu. Dokonca aj dnes „kozmická“ udalosť vzkriesenia Yeshuu rozdeľuje ľudí na tých, ktorí sú odvážni a na tých, ktorí sú neverní a tvrdohlaví. Nebolo to vzkriesenie podobné vzkrieseniu Lazára, hoci aj to bolo zázračné. V skutočnosti Yeshua vstal s novým telom, odlišným od tela, ktoré mal predtým: narodil sa „druhý človek“, prvý z novej ľudskej rasy, odlišný od adamitického, ktorý bol vystavený neprávosti, chorobe a smrti v dôsledku hriechu a predurčený zmiznúť zo scény. To je presne to, čo rozdeľuje ľudské srdcia: plán, ktorý má Boh od večnosti, prechádza zmŕtvychvstaním tiel. Všetci, ktorí dôverujú v Yeshuu a zostanú mu verní, budú takí, aký je On, a budú žiť s Bohom v jeho kráľovstve, na novej zemi, v obnovenom vesmíre, v nebeskom Jeruzaleme, ktorý zostúpi z neba. Mesiáš sa vrátil do života ako predpovedal, a naplnil tak písma. Vstal zmŕtvych s telom, ktoré si zachovalo určitú podobu vzhľadu, ktorý mal pred smrťou (stopy rán spôsobených krížom boli viditeľné a hmatateľné), bolo však súčasne úplne iné: mohol zmeniť svoj vzhľad, ako aj objaviť sa pred ľuďmi aj zmiznúť. Jedol a pil, ako všetci ostatní ľudia. Povedal: „pozri sa na moje ruky a nohy, pretože som to ja,“ a dodal „Mám mäso a kosti“. Dobre vieme, že dobrý plán, ktorý Boh vopred ustanovil, spočíva vtom, že sa vMesiášovi znovu zjednotí všetko, čo je na nebi aj na zemi. Tí, ktorí budú nasledovať Yeshuu v novom stvorení, budú mať vzkriesené telo ako On, neporušiteľné, slávne, mocné, duchovné anesmrteľné, vhodné na život v nebeskom kráľovstve, ktoré, hoci je už dnes prítomné, bude definitívne ustanovené nad celým stvorením na konci časov. Ako to bolo na počiatku. Nastal čas svedčiť, že vzkriesením Yeshuu Boh začal nové stvorenie; a medzitým šíriť posolstvo Božieho kráľovstva s istotou v srdci, že Učiteľ žije, stal sa život darujúcim Duchom, ktorý prebýva v nás a koná s nami, potvrdzujúc Slovo, ktoré ohlasujeme, znameniami, ktoré ich sprevádzajú. Naše svedectvo bude “podporené” mocou Ducha Svätého. Chcem povzbudiť každého, kto číta moje úvahy. Mojžiš mal tiež problém dôverovať, keď ho Yahuah poveril, aby šiel a oslobodil jeho ľud. Najskôr sa podceňoval, potom tvrdil, že nepozná meno toho, kto ho posiela, potom devalvoval ostatných s predsudkom, že sú neveriaci a vzpurní, a nakoniec sa schovávali za neschopnosť hovoriť. Ale Boh premohol nedôveru a strach Mojžiša a strach tým, že mu povedal, že bude s ním, že bude robiť zázraky, že dá jemu aj Áronovi slová, ktokré majú povedať, že ich naučí, čo majú robiť a že sám Mojžiš bude robiť zázraky. Rovnakým spôsobom Yeshua vysiela nás aby sme vyslobodili tých, ktorí sú pod mocou temnoty, zaručujúc, že ​​bude vždy s nami a že nás budú sprevádzať zázračné znamenia, ktoré potvrdzujú Jeho Slovo: v jeho mene môžeme vyháňať démonov, hovoriť novými jazykmi, ako aj prinášať uzdravenie chorým; dokážeme dokonca zvládnuť hady a prežiť otravu. Aké privilégium! Aké vzrušenie je vidieť Ducha Svätého konať skrze nás, keď potvrdzuje Slovo, ktoré ohlasujeme na jeho priamu inšpiráciu, aby sme s veľkou mocou svedčili o vzkriesení Pána, na slávu Boha Otca!

34 MINAPR 15
Comments
Marek 16 - Nové stvorenie

Matúš 25 - Časť 2 - Kľúč potenciálu

Matteo 25, 1-30 (v súvislosti s Markom 13); Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 28.2.2018 Máme tú česť, že nás Kráľ poveril spravovať jeho majetok počas jeho dočasnej, hoci dlhej neprítomnosti, a máme to robiť tak, aby sme všetko dobre použili a prinieli mu zo všetkého “ovocie” pri jeho návrate. Teraz sa od správcov vyžaduje vernosť. Kľúčom k tomu, aby sme mohli byť verní, je potenciál, s ktorým nás Boh obdaruje, aby sme s ním kráčali životom (osudom), ktorý On sám pre každého z nás pripravil. Boh zveruje svoje záležitosti každému do tej miery, do akej z nich môže prinášať ovocie, pričom neuprednostňuje nikoho. Každý z nás má zodpovednosť za vyjadrenie svojho vlastného potenciálu a vieme tiež, že Boh nezveruje nikomu zdroje alebo úlohy, ktoré by nedokázal zvládnuť. Skôr múdro vždy poskytuje všetko potrebné aby sme mohli konať to, čo nám delegoval, a tiež verne odmeňuje tých, ktorí hľadajú jeho radosť, čiže prinášajú ovocie v tom, čo im bolo zverené. Každý má svoj potenciál. Každý má svoje vlastné zručnosti. Každý má svoje srdce, aby reagoval na sväté Božie potreby a každý má svoju špecifickú zodpovednosť v Kráľovstve nebeskom. Je to česť prijať od Pána úlohu strážiť a kultivovať talenty na zemi. To znamená, že nás považuje za hodných a schopných! Aké úžasné je považovať sa za spolupracovníkov Boha! Ministri Mesiáša! Správcovia tajomstiev a mnohotvárnej Božej milosti! Yeshua nám dôveruje, máme potenciál účinne fungovať na Zemi v súlade s tým, čo nám Pán zveril. Ako sa môže stať, že nás nenájde verných pri svojom návrate? Odpoveď je v našej slobode voľby: záleží totiž na tom, či je naše srdce dobré alebo zlé. Závisí to od toho, či zostaneme pasívni, pokiaľ ide o príležitosť, ktorá sa nám dáva, alebo či sa venujeme svojmu poslaniu bez rezervy. Záleží na tom, či sa pokúsime len ospravedlňovať vo svojej lenivosti, obviňovať Boha, že nás “zneužíva” pre svoje záujmy, alebo či so zápalom pracujeme na veciach, ktoré sa Ho týkajú, aby sme mu robili radosť. Závisí to od toho, či nás naša osobná spravodlivosť bráni až do bodu, že súdime Boha ako „tvrdého človeka“, alebo či je našou prioritou Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Na tom záleží. Podľa toho sa meria naša odmena alebo sa rozhodne o našom vylúčení. Boh už splnil svoju úlohu. Na nás je dať odpoveď na jeho sväté volanie. Prinášajme dobré ovocie!

30 MINAPR 15
Comments
Matúš 25 - Časť 2 - Kľúč potenciálu

Matúš 24 a 25 - Buďte pripravení aj vy!

Matúš 24, 36-51 a 25, 1-13 a Lukáš 17, 22-37 (v súvislosti s Markom 13); Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 21.2.2018 Yeshua vyzýva, aby sme venovali pozornosť znakom Jeho návratu a boli bdelí v období čakania. Mesiášovo varovanie je určené ľuďom, ktorí, ak ich nájde neverných a nepripravených, budú “vyhodení von a priradení k osudu pokrytcov, kde bude plač a škrípanie zubami”, alebo budú vymknutí vonku zo svadobnej miestnosti so slovami: „Nepoznám vás“. Na koho odkazuje Mesiáš? Čo to znamená? Všeobecne sa verí a pripúšťa, že Yeshua tu hovorí k veriacim. Je len niekoľko opačných menšinových názorov, ktoré sa ale týkajú len postavy neverného služobníka v Mt 24, 45-51. Názor, že tu Ježiš hovorí k veriacim sa zdá pravdepodobný práve na základe slov, ktoré sú použité v texte, ako napríklad „sluha“ pána, ktorý je dočasne neprítomný ale sa vráti, alebo „panny“ v očakávaní návratu sľúbeného manžela. Takže ak sa tu jedná o veriacich, dá sa predpokladať, že títo sluhovia a panny, ktorí sa ukázali ako zlí, neverní, nerozumní alebo leniví, stratili svoje spasenie? Alebo možno skôr usúdiť, že sú len dočasne vylúčení z tisícročného kráľovstva Mesiáša? A ak by bol pravdivý tento druhý výklad, bolo by potom logické považovať za prípustný istý druh dočasného (dispenzačného) trestu-vylúčnia-trýznenia na čas medzi návratom Mesiáša a finálnym súdom, bez toho, aby bolo možné prísť o spásu? Jedná sa tu o hlboké úvahy, ktoré môžu tiež viesť k významným doktrinálnym rozdielom. Čo teda môžeme povedať? Jedna vec je istá: Mesiáš nás vyzýva, aby sme bdeli, vo vernosti, a jasne hovorí, že každé správanie bude mať dôsledky. A to platí ešte viac pre tých, ktorí sú spasení. Keď sa Yeshua vráti, všetci ľudia sveta sa budú, v nevedomosti, venovať svojim bežným aktivitám a budú prekvapení. Na druhej strane, veriaci, posilňovaní pokynmi Yeshuu a jeho Ducha, ktorý im bol daný, budú môcť vytrvať v očakávaní ohlásených udalostí, bude im možné byť nájdení verní a bdelí, hodní ženícha, ktorý prichádza. Na myseľ prichádzajú aj tieto sväté slová, ktoré akoby boli napísané ako komentár a vysvetlenie Mesiášovych varovaní, a ktoré sú nám dané, aby povzbudili všetkých k úvažovaniu: „A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse” (Filipanom 2,12). “Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2Pt1, 10-11)“. V procese očakávania veriacich to, na čom záleží, je dobré a verné srdce; čistá túžba navždy sa zjednotiť s tým, ktorý sa ako verný ženích vráti, aby nás vzal; svätá bázeň zradiť inštrukcie Pána, ktorý je dočasne neprítomný; isté očakávania, že mu dá radosť keď sa vráti, lebo vytrval v úlohe, ktorá mu bola zverená s dôverou vernosti: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 44) ).

35 MINAPR 15
Comments
Matúš 24 a 25 - Buďte pripravení aj vy!

Marek 13 - Časť 3 - Bdejte

Marek 13, 23-37, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 14.2.2018 Yeshua nám zanechal jasné posolstvo o znameniach, ktoré sa týkajú jeho návratu a koncu čias, pričom nás pozýva bedliť. Ak niekam cestujeme, prečo je dobré venovať pozornosť dopravnému značeniu? Určite nám to pomôže vedieť, ako ďaleko sme ešte od nášho konečného cieľa, veď čím viac sa približujeme, tým viac sme motivovaní, lebo narastá nádej vytúženého odpočinku. Pomáha nám to tiež v tom, aby sme sa nevybrali nesprávnou cestou, a tiež aby sme sa nedopustili priestupkov, ktoré by nás mohli vyjsť draho alebo dokonca v ceste zastaviť. Predsa sám Yeshua varuje, že nepriateľ sa bude snažiť akýmkoľvek spôsobom oklamať veriacich. Uisťuje nás však tiež, že ak budeme vnímaví na znaky, o ktorých nám hovoril, budeme dokonale schopní vyhnúť sa pasciam ilúzie, klamstva, strachu, kompromisu alebo horkosti kvôli zrade. To je dôvod, prečo Yeshua opakovane hovoril: "Bdejte!" až kým sa nevrátim. Povzbudzujme sa teda navzájom myšlienkou, že sám Boh naplánoval túto cestu, už ju vo večnosti aj prežil a teraz ňou ide spolu s nami, pričom sľúbil, že nás nikdy neopustí, až do skončenia sveta. Povzbudzujme sa navzájom, aby sme dôverovali Bohu! Pomyslime na Noeho, Abraháma a Mojžiša, ktorí prešli dejinne veľkými a dôležitými cestami, usilovne sa na ne pripravili, čelili neznámu ako aj neprekonateľným ťažkostiam s nádejou v srdci, bez odklonenia sa doprava alebo doľava. Ako to urobili? Verili, že YHWH, ktorý im dal prísľub, je verný a dodržiavali Jeho pokyny. Drahí priatelia, kto miluje Boha, počúva a praktizuje Jeho slovo. Oveľa viac to môžeme robiť my dnes, keď Yeshua už znovu otvoril prístup k Otcovi a Duch Svätý v nás prebýva. Preto buďme bdelí, aby sme nepremeškali žiadne dôležité momenty v každodennom živote, a rovnako, aby nás veľký Kráľ našiel verných, keď sa vráti. Oslávime s ním tajomstvo ukryté po stáročia!

38 MINAPR 15
Comments
Marek 13 - Časť 3 - Bdejte

Marek 13 - Časť 2 - Veľké súženie

Marek 13, 11-22, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 7.2.2018 Na Olivovej hore Yeshua povedal, že sa vráti, spojil svoj návrat s koncom časov a upozornil aj na to, čo sa medzitým bude diať, pričom dal podrobný zoznam udalostí a situácií, ktoré budú slúžiť akoby “dopravné značky”, indikátory na tejto ceste. Tiež povedal, že nikto nikdy nebude vedieť „kedy presne“, ale dal svojim priateľom všetky potrebné a dostatočné údaje, aby mohli bdieť a žiť povedome v nádeji. Yeshua predniesol túto reč svojim učeníkom. Nie davom, ani náboženským, ani politikom, ani mocnárom. Iba jeho najdôveryhodnejším, aby im tieto upozornenia slúžili ako lampa, ktorá osvetľuje temné časy, ktoré prídu, a aby im pomohli k bdelosti vo vytrvalosti. Až do konca. Tieto proroctvá nemohli varovať svet pred jeho nevyhnutným koncom. Svet by tomu nikdy neuveril. Systém nemôže uveriť svojmu koncu, pretože by to nebol systém, ale akýsi omyl dejín, ktorý sa má “rozpustiť”. Preto sa aj naďalej vzájomne povzbudzujeme slovami nášho Pána. Neplytvajme silami dúfajúc, že obrátime svet ohlasovaním budúcich udalostí. Proroctvá o konci sú pre nás, aby sme sa počas cesty nestratili ale naopak, pokračovali v ohlasovaní a šírení posolstva o Kráľovstve!!! Toto je isté: - verní Mesiášovi budú prenasledovaní. Dokonca aj v rodinách sa ľudia navzájom zradia, len aby sa zachránili. Budú uvedení do omylu a zvedení na scestie. Zo strachu mnohí zaprú svoju vieru. Zatiaľ čo sa po celom svete rozšíri zvrátenosť a vo väčšine veriacich vychladne láska, verní a dôveryhodní poslovia Yeshuu budú všade zvestovať posolstvo Božieho kráľovstva. - Potom nastane akoby vrchol udalostí, ktoré sa budú urýchľovať. Udeje sa to v Júdsku. Prevládne modlárstvo a ničenie, súženie a utrpenie sa stane „veľkým“. Ako nebolo nikdy predtým. Prídu falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú stále schopní oklamať mnohých veriacich v Mesiáša. Príde aj bezprecedentný vojenský útok. Ale vďaka Bohu a modlitbám veriacich, ktorí vytrvali, tieto dni sa skrátia. - Potom sa Yeshua vráti ako slávny kráľ, aby zožal prisľúbené víťazstvo a podelil sa oň so svojimi, v sláve prvého vzkriesenia a jeho vlády na tejto zemi, hľadiac v ústrety novému nebu a novej zemi, na ktorej bude mať spravodlivosť trvalý domov. Aký úžasný príbeh! Na kríži Pán, ako baránok Boží, vykonal zmiernu obetu v náš prospech. Vstal z mŕtvych ako prvý človek nového stvorenia. Svojim dal svojho Svätého Ducha, aby mali nový život, život večný, boží obnovený v ľudskej bytosti. Vystúpil do neba a prijal slávu, z ktorej sa sám dočasne zobliekol. Poslal Ducha Svätého na zem, aby „znovuzrodení“ mali nadprirodzenú silu svedčiť o ňom a aktivovať nebeské kráľovstvo na zemi. Medzitým sa za nás prihovára u Otca ako náš veľkňaz. Toto je doba, v ktorej žijeme. Je to doba Ducha Svätého. Mesiáš Yeshua musí ešte vykonať mnoho vecí a všetko sa naplní. Modlime sa, aby sme silou a vedením Ducha Svätého mohli vytrvať do konca, aby sme sa vyhli zvodu a nestratili lásku, aby sme sa mohli ako verní svedkovia zúčastniť víťazstva Leva z Júdu, slávneho Kráľa Yeshua!

33 MINFEB 19
Comments
Marek 13 - Časť 2 - Veľké súženie

Marek 13 - Časť 1 - Kedy príde koniec?

Marek 13, 1-10, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 31.1.2018 Yeshua odporučil svojim, aby boli vnímaví na znamenia, ktoré mali ohlásiť jeho návrat a koniec tohoto veku. Pozval ich byť na pozore a bdieť, aby neboli prekvapení, keď to príde, a aby ich nenašiel spať. Nikto nebude presne vedieť, kedy sa vráti, ale povedal im, že koniec nastane, keď bude posolstvo kráľovstva a svedectvo o ňom doručené všetkým národom. Mesiáš prorokoval, že svet bude trpieť, akoby zažíval pôrodné bolesti; a takéto bolesti, ako vieme, narastajú do frekvencie a intenzity, keď sa blíži okamih pôrodu. A toto sa určite už deje, bolesti už začali: za posledných 2000 rokov, ale najmä po roku 1900 ako nikdy predtým, sa vo svete zintenzívnili vojny, chýry o vojnách, zemetrasenia, hlad a choroby. Falošní mesiáši a falošní proroci mnohých podviedli a zviedli; prenasledovanie kresťanov na niektorých miestach sa stále viac šíri ako požiar, zatiaľ čo inde veriaci bojujú medzi sebou akoby vo vojne; láska v mnohých už viditeľne ochladla; ateizmus a okult sa šíria, nezáujem o Boha je hmatateľný a zloba a zvrátenosť sa rozrástli; súčasne sa však začala šíriť aj dobrá správa o kráľovstve. Sme na konci? Je návrat Yeshuu naozaj už predo dvermi? Nikto nevie, kedy sa to všetko stane, aj keď z charakteristík prebiehajúcich bolestí všetci vidíme, že pôrod sa určite blíži. Je isté, že dnes sme najmenej o 2000 rokov bližšie, než sme boli, keď to Yeshua prorokoval! Drahí priatelia, namiesto toho, aby sme navzájom bojovali a zrádzali sa, žime prikázanie lásky, prestaňme sa “hrať na náboženstvo“ a začnime hovoriť o Božom kráľovstve, svedčiac o ňom v moci Ducha Svätého! Zamerajme sa na misiu, ktorú nám Mesiáš zveril, a pozvime všetkých, aby vstúpili do jeho požehnaného kráľovstva. Čas sa kráti a je vzácny, nielen kvôli návratu Yeshuu, ale aj preto, že sami nevieme, ako dlho bude náš vlastný život na tejto zemi trvať.

34 MINFEB 19
Comments
Marek 13 - Časť 1 - Kedy príde koniec?

Marek 12 - Časť 3 - Syn Dávidov

Marek 12, 35-44, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 24.1.2018 Náboženskí predstavitelia v dobe Yeshuu boli spoločensky vplyvní ľudia. Mesiáš bol považovaný za cudzie teleso, ktoré ohrozovalo stabilitu systému, ktorý im umožňoval udržiavať si moc a peniaze. Ako inkvizítori, pristupovali knemu vskupinách, podľa rôznych frakcií, ktoré ale boli zároveň zjednotené vúmysle zbaviť sa ho, pretože bol pre nich nepohodlný a nezvládnuteľný. Spôsoby uctievania, politické spojenectvo, náboženská doktrína a interpretácia Písma boli oblasťami, v ktorých útočili. Ale Yeshua odrazil každý útok, mal napokon posledné slovo a priviedol ich späť k tomu, na čom záležalo: k identite Mesiáša, Jeho osoby, Jeho poslania, úlohy. Ako by im pripomínal, že skúmajú písma, lebo hľadajú život, ale nechcú prísť kNemu aby mali život. Ten, ktorého napádali, nebol iba človek, muž, ktorého krátko predtým dav privítal ako zasľúbeného kráľa a potomka Dávida. On bol tiež Dávidovým pánom; bol to „Adonai“, ktorý sa stal človekom, ktorý obnovil svoje kráľovstvo na zemi, prišiel ako kráľ a kňaz podľa rádu Melchidezeka. Yeshua sa potom obrátil na svojich učeníkov, aby ich učil, že sa počíta aj úplná dôvera v „Adonai“, ako ukázala vdova, ktorá dala všetko, čo mala. Dokonca aj dnes sa náboženstvo snaží zbaviť toho, kto má Život, amohol by sa stať pre tento systém nepohodlným, pretože je naplno vydaný a zverený Bohu. Svojou prefíkanosťou, pokrytectvom a dokonca aj ich biblickými vedomosťami, sú náboženskí ľudia schopní ničiť druhých skrze doktrínu, preosievať cez Písmo, hodnotiť podľa politického zamerania avylučovať z chrámov. Aj dnes sa história opakuje. Náboženstvo stavia pred súd „Adonaia“ aj tých, čo mu patria. Poďme k Mesiášovi, aby sme mali Život a zverme sa Bohu: tento svet sa pominie, ale Jeho Slovo zostáva navždy!

36 MINFEB 19
Comments
Marek 12 - Časť 3 - Syn Dávidov

Marek 12 - Časť 2 - Skúška pokračuje

Marco 12, 18-34, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 17.1.2018 Yeshua vstúpil do mesta, do chrámu, v deň, kedy v Jeruzaleme vyberali obetného baránka na deň Pesach, pričom dav ho vítal ako spasiteľa a kráľa. Ľudia si takto podvedome vybrali svojho baránka! Nasledujúci deň sa vrátil do chrámu, vyhnal odtiaľ obchodníkov a vzbudil tak hnev najvyšších kňazov a zákonníkov, ktorí hľadali spôsob, ako ho zabiť. Na ďalší deň vyučoval svojich učeníkov o sile modlitby s dôverou, o potrebe odpustenia ako podmienky pre modlitby. Ešte ďalší deň sa opäť vrátil do Jeruzalema, do chrámu. Vtedy na neho začali útočiť rôzne skupiny náboženských a politických mocnárov, aby ho otestovali svojou náboženskou aroganciou a zákernými a záludnými otázkami s cieľom nachytať ho. Nevedeli, čo robia, ale týmto spôsobom vlastne napĺňali Tóru, ktorá vyžaduje, aby bol veľkonočný baránok počas 4 dní pred usmrtením preskúmaný, či je bezchybný. Najprv prišli za ním najvyšší kňazi, zákonníci a starší a položili mu otázku ohľadom náboženského systému, pýtali sa ho, s akou autoritou (mimo nich) mení pravidlá chrámu. Potom prišli farizeji a herodiáni a položili mu otázku politickej povahy a pýtali sa ho, či je zákonné platiť daň Cisárovi. Ako ďalší prišli Saducei a opýtali sa ho na doktrínu ohľadom vzkriesenia, v ktoré oni neverili. Nakoniec prišiel zákonník, ktorý mu položil otázku s cieľom overiť si, ako interpretuje Písmo a spýtal sa ho na hlavné prikázanie. Yeshua absolvoval všetky tieto skúšky dokonalo a ukázal sa ako čistý, bez poškvrny a bez chyby. Dokonalý baránok pre dokonalú obetu priviedol dokonca tohoto zákonníka k tomu, aby potvrdil, že nie je podstatné dodržiavanie náboženských rituálov, ale láska k Bohu a blížnemu.Yeshua mu na záver rozhovoru povedal, že nie je ďaleko od Kráľovstva Božieho. Je mu len blízko, zatiaľ nie je „vnútri“, pretože schopnosť bez výhrad milovať Boha a blížnych môže v skutočnosti prísť iba tak, že skrze vieru dostaneme milosť spásy/záchrany od našich hriechov: ten, komu je veľa odpustené, veľa miluje. Až blízka obeta Yeshuu mala otvoriť dvere kráľovstva pre tohoto zákonníka, ponúkajúc jemu, ako aj všetkým ľuďom, odpustenie hriechov a ospravedlnenie!

32 MIN2019 DEC 28
Comments
Marek 12 - Časť 2 - Skúška pokračuje

Marek 12 - Časť 1 - Vystavený skúške

Marek 12, 1-17, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 10.1.2018 Yeshua bol kontinuálne vystavovaný testom, skúšaný a pod tlakom, aby ho nachytali pri chybe. Nepretržite na striedačku mu nastavovali pasce delegácie najvyšších kňazov so zákonníkmi astaršími ľudu, neskôr farizeji sHerodiánmi, ako aj Saduceji. Konfrontovali ho používajúc podvod a manipuláciu. Niektorí arogantne, iní lichotivo. Často snuli plány ako ho zabiť. Nebol to obyčajní ľudia, čo to robili, ale ich vodcovia, ktorí nad ľuďmi vládli, maskovaní falošnou religiozitou (Mt 20,25). Konali zo závisti (Mt 27,18), lebo chceli vlastniť „vinicu“ a zachovať si výsady, na ktoré si nárokovali skrze náboženské pokrytectvo. Dokonca aj dnes kráľovstvo Božie trpí násilím a násilníci ho stále okrádajú (Mt 11,12). Boh však naďalej očakáva ovocie (Iz 5, 7) od každého, kto sa stane občanom Jeho kráľovstva (Mt 21,43). Dokonca aj dnes akýkoľvek systém, aj ten náboženský, ospravedlňuje kompromisy a„posväcuje“ aj krádež v mene určitej osobnej spravodlivosti, ktorá v srdciach ľudí podporuje a odobruje aj zlobu. Ale Boh stále očakáva, že si Ho budeme ctiť amať pred ním bázeň, ako aj platiť dane apoplatky civilným autoritám (Rim 13, 7). Dúfame v Yeshuu, ktorý naďalej dáva svoje kráľovstvo ľuďom, ktorí prinášajú ovocie, zatiaľ čo ničí plány každého, kto sa im snaží oponovať (Mt 21, 44)! Boh vládne a je zvrchovaný!

40 MIN2019 DEC 28
Comments
Marek 12 - Časť 1 - Vystavený skúške

Narodenie Ježiša a naplnenie proroctiev o Mesiášovi

meditácia s hudbou. Fabrizio Tiezzi, Angela Tancredi, Maurizio Tiezzi

43 MIN2019 DEC 19
Comments
Narodenie Ježiša a naplnenie proroctiev o Mesiášovi
hmly
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.