title

《春秋左传》逐句讲解

牛应举

Followers
Plays
《春秋左传》逐句讲解
64 MIN2019 MAR 30
Play Episode
Comments
title

Details

【傳】   二十一年春,公如晉,拜師及取邾田也。   邾庶其以漆、閭丘來奔,季武子以公姑姊妻之,皆有賜于其從者。于是魯多盜。季孫謂臧武仲曰:「子盍詰盜?」武仲曰:「不可詰也,紇又不能。」季孫曰:「我有四封,而詰其盜,何故不可?子為司寇,將盜是務去,若之何不能?」武仲曰:「子召外盜而大禮焉,何以止吾盜?子為正卿,而來外盜,使紇去之,將何以能?庶其竊邑于邾以來,子以姬氏妻之,而與之邑,其從者皆有賜焉。若大盜禮焉以君之姑姊與其大邑,其次皁牧輿馬,其小者衣裳劍帶,是賞盜也。賞而去之,其或難焉。紇也聞之,在上位者洒濯其心,壹以待人,軌度其信,可明徵也,而後可以治人。夫上之所為,民之歸也。上所不為,而民或為之,是以加刑罰焉,而莫敢不懲。若上之所為,而民亦為之,乃其所也,又可禁乎?《夏書》曰:『念茲在茲,釋茲在茲,名言茲在茲,允出茲在茲,惟帝念功。』將謂由己壹也。信由己壹,而後功可念也。」庶其非卿也,以地來,雖賤必書,重地也。   齊侯使慶佐為大夫,復討公子牙之黨,執公子買于句瀆之丘。公子鉏來奔,叔孫還奔燕。   夏,楚子庚卒。楚子使薳子馮為令尹,訪于申叔豫。叔豫曰:...