title

Ahmad Javier

Ahmad Javier

Followers
Plays
Ahmad Javier
16 MIN2017 FEB 12
Play Episode
Comments
title

Details

Part 12 – Ang Talambuhay ni Propeta Muhammad(ﷺ). – “Ang simula ng paglalantad sa Da’wah”