Himalaya-The Podcast Player

4.8K Ratings
Open In App
title

Mission Europe - Mission Berlin | یادگیری آلمانی | Deutsche Welle

DW.COM | Deutsche Welle

0
Followers
0
Plays
Mission Europe - Mission Berlin | یادگیری آلمانی | Deutsche Welle

Mission Europe - Mission Berlin | یادگیری آلمانی | Deutsche Welle

DW.COM | Deutsche Welle

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Mission Europe، نام یک دوره آموزشی برای میتدیان است که شامل ماموریت جنایی پلیسی برلین، کراکو

Latest Episodes

Mission Berlin 26 - آزمایشهای زمانى

در بازگشت به زمان حال آنا و پاول تلاش مىکنند که ماشینزمان را قفل کنند. اما کد دستگاه را ندارند. آنا "موسیقى را دنبال مىکند" و زن سرخپوش سر مىرسد . آیا خانم رئیس نقشه آنا در آستانهی رسیدن به هدف، برهم خواهد زد؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 26 - آزمایشهای زمانى

Mission Berlin 25 - مانعی در راه

رفتهرفته وقت تنگ مىشود و آنا باید از پاول خداحافظى کند تا به ۹ نوامبر سال ۲۰۰۶ برگردد. فقط پنج دقیقه برای انجام مأموریتش مانده. آیا این وقت کافی است؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 25 - مانعی در راه

Mission Berlin 24 - صداى تیک تاک ساعت

آنا صندوقچهی فلزیای را که در سال ۱۹۶۱ پنهان کرده بود، دوباره پیدا مىکند. اما چون صندوقچه زنگزده نمىتواند آن را باز کند. با این وجود وقتى موفق مىشود، یک کلید قدیمى پیدا مىکند. آیا این کلید حل معماست؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 24 - صداى تیک تاک ساعت

Mission Berlin 23 - تا بعد!

موتورگازى که در راه خیابان برنآوو است آنا را همراه مىبرد. کسى که به او کمک مىکند اوگور است که براى او در برلین، آرزوى موفقیت مىکند. اما این، براى فرار کردن از دست زن سرخپوش و پیدا کردن صندوقچه کافى است؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 23 - تا بعد!

Mission Berlin 22 - عجله کن!

آنا در برلین سال ۱۹۸۹ قرار مىگیرد، درست جایى که هنگام فروریختن دیوار برلین جشن بزرگى برپاست. او باید از میان جمعیت رد شود تا به جعبه برسد. آیا موفق مىشود؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 22 - عجله کن!

Mission Berlin 21 - یک نقشهی جدید

آنا به سال ۲۰۰۶ برمىگردد. زن سرخپوش کشیش کاوالیه را ربوده است. آنا به دلیل اینکه نمىتواند بفهمد کشیش کجا نگهدارى مىشود به ۹ نوامبر سال ۱۹۸۹، شبى که دیوار برلین برداشته مىشود، سفر مىکند.

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 21 - یک نقشهی جدید

Mission Berlin 20 - از آن زمان به این زمان

آنا هنوز به راه حل معما نزدیک نشده است. راتاوا مىخواهد مانع از کدام اتفاق شود؟ او بعد از بازگشت به سال ۲۰۰۶باید به سال ۱۹۸۹ سفر کند. اما این جهش زمانى تا چه حد خطرناک است؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 20 - از آن زمان به این زمان

Mission Berlin 19 - عشق هنگام جنگ سرد

فقط ۴۰ دقیقه: آنا و پاول از دست زن سرخپوش فرار مىکنند و به غرب برلین مىرسند. پاول در حالی که دربارهی عشقاش نسبت به آنا، با او حرف میزند، شرایط را پیچیدهتر مىکند. آیا این یک فرصت است یا مانعى بر سر راه؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 19 - عشق هنگام جنگ سرد

Mission Berlin 18 - جعبهی مخفی

آنا پى مىبرد که زن سرخپوش، رئیس راتاواست. فقط ۴۵ دقیقه مانده است. مهمترین نشانهاى که آنا در دست دارد جعبه کوچکى است که زن سرخپوش پنهان کرده است. آیا آنا مىتواند آن را از محلى که در آن پنهان شده، بیرون آورد؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 18 - جعبهی مخفی

Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان

فقط ۵۰ دقیقه: بازیکن تصمیم مىگیرد که دست به ریسک بزرگى بزند و به دختر صندوقدار اطمینان کند. رادیو خبر از سنگرهاى خیابانى سربازان آلمان شرقى مىدهد. این همان واقعهاى است که به راتاوا مربوط مىشود؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان

Latest Episodes

Mission Berlin 26 - آزمایشهای زمانى

در بازگشت به زمان حال آنا و پاول تلاش مىکنند که ماشینزمان را قفل کنند. اما کد دستگاه را ندارند. آنا "موسیقى را دنبال مىکند" و زن سرخپوش سر مىرسد . آیا خانم رئیس نقشه آنا در آستانهی رسیدن به هدف، برهم خواهد زد؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 26 - آزمایشهای زمانى

Mission Berlin 25 - مانعی در راه

رفتهرفته وقت تنگ مىشود و آنا باید از پاول خداحافظى کند تا به ۹ نوامبر سال ۲۰۰۶ برگردد. فقط پنج دقیقه برای انجام مأموریتش مانده. آیا این وقت کافی است؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 25 - مانعی در راه

Mission Berlin 24 - صداى تیک تاک ساعت

آنا صندوقچهی فلزیای را که در سال ۱۹۶۱ پنهان کرده بود، دوباره پیدا مىکند. اما چون صندوقچه زنگزده نمىتواند آن را باز کند. با این وجود وقتى موفق مىشود، یک کلید قدیمى پیدا مىکند. آیا این کلید حل معماست؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 24 - صداى تیک تاک ساعت

Mission Berlin 23 - تا بعد!

موتورگازى که در راه خیابان برنآوو است آنا را همراه مىبرد. کسى که به او کمک مىکند اوگور است که براى او در برلین، آرزوى موفقیت مىکند. اما این، براى فرار کردن از دست زن سرخپوش و پیدا کردن صندوقچه کافى است؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 23 - تا بعد!

Mission Berlin 22 - عجله کن!

آنا در برلین سال ۱۹۸۹ قرار مىگیرد، درست جایى که هنگام فروریختن دیوار برلین جشن بزرگى برپاست. او باید از میان جمعیت رد شود تا به جعبه برسد. آیا موفق مىشود؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 22 - عجله کن!

Mission Berlin 21 - یک نقشهی جدید

آنا به سال ۲۰۰۶ برمىگردد. زن سرخپوش کشیش کاوالیه را ربوده است. آنا به دلیل اینکه نمىتواند بفهمد کشیش کجا نگهدارى مىشود به ۹ نوامبر سال ۱۹۸۹، شبى که دیوار برلین برداشته مىشود، سفر مىکند.

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 21 - یک نقشهی جدید

Mission Berlin 20 - از آن زمان به این زمان

آنا هنوز به راه حل معما نزدیک نشده است. راتاوا مىخواهد مانع از کدام اتفاق شود؟ او بعد از بازگشت به سال ۲۰۰۶باید به سال ۱۹۸۹ سفر کند. اما این جهش زمانى تا چه حد خطرناک است؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 20 - از آن زمان به این زمان

Mission Berlin 19 - عشق هنگام جنگ سرد

فقط ۴۰ دقیقه: آنا و پاول از دست زن سرخپوش فرار مىکنند و به غرب برلین مىرسند. پاول در حالی که دربارهی عشقاش نسبت به آنا، با او حرف میزند، شرایط را پیچیدهتر مىکند. آیا این یک فرصت است یا مانعى بر سر راه؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 19 - عشق هنگام جنگ سرد

Mission Berlin 18 - جعبهی مخفی

آنا پى مىبرد که زن سرخپوش، رئیس راتاواست. فقط ۴۵ دقیقه مانده است. مهمترین نشانهاى که آنا در دست دارد جعبه کوچکى است که زن سرخپوش پنهان کرده است. آیا آنا مىتواند آن را از محلى که در آن پنهان شده، بیرون آورد؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 18 - جعبهی مخفی

Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان

فقط ۵۰ دقیقه: بازیکن تصمیم مىگیرد که دست به ریسک بزرگى بزند و به دختر صندوقدار اطمینان کند. رادیو خبر از سنگرهاى خیابانى سربازان آلمان شرقى مىدهد. این همان واقعهاى است که به راتاوا مربوط مىشود؟

4 MIN2008 JUN 20
Comments
Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان
hmly
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.