Himalaya-The Podcast Player

4.8K Ratings
Open In App
title

Zistan as nov | زیستن از نو

Persian Media Production | رسانه پارسی

1
Followers
4
Plays
Zistan as nov | زیستن از نو

Zistan as nov | زیستن از نو

Persian Media Production | رسانه پارسی

1
Followers
4
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

«زیستن از نو» روایت ساده‌ی زندگی کسانی است که تسلیم ناملایمات زندگی نمی‌شوند و اجازه نمی‌دھند موانع ناخواسته سد راه رسیدن آنھا به آرزوھای‌شان شود. روایت آنھا آنقدر آشناست که گویی خود ما به جای آنھا زندگی‌شان را تجربه کرده‌ایم.

Latest Episodes

۱. دلارام

او با عکسھایش زندگی میکند. دلارام را میگویم که در این برنامهی «زیستن از نو» روایت زندگی را از خلال تصاویر و خاطراتش برایمان تعریف کرده.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۱. دلارام

۲. بابک

بابک با عشق زندگی کرده. او در پناه این ودیعهی خداداد که در ایران جرم دانسته شده، مسیر زندگی خود را ساخته و از ھمین راه کرامتش را باز یافته. زندگی او را در این برنامه دنبال کنید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۲. بابک

۳. نگین

نگین در پناه تجربهھای نوجوانیاش، امروز مدافع خواستهھای دخترانی چون خودش است. او در مسیر دفاع از خواستهھای اخلاقی و برابریھای اجتماعی زندگیاش را ساخته. روایت او در این «زیستن از نو» شنیدنی است.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۳. نگین

۴. کامران

کامران در بیراھهی ناامیدی به امید رسید و با ھمین نیروی عظیم توانست زندگی خود را تغییر دھد؛ امیدی که از خانوادهاش در او زاده شد. روایت کامران را در این «زیستن از نو» پیگیری کنید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۴. کامران

۵. سمن

طرحھایش میگویند قلبش پر از عشق است و سرش پر از ایده. او مسیری طولانی پیموده تا بھترین خود در اندازهھای خود باشد. داستان زندگی سمن، روایت این زیستن از نوست.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۵. سمن

۶. پیام

برای بسیاری از اقلیتھای مذھبی، علیرغم ھمهی تواناییھایشان، نابرابریھای اجتماعی میتواند سدی غیر قابل نفوذ باشد. سدی که وقتی از سر راه برش داری موفقیتھای بسیاری را به ھمراه میآورد. زندگی پیام از این داستان میگوید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۶. پیام

۷. تارا

سایه-روشنِ زندگی تارا در میان خاطرات دیروز و امروز، روی پلی از رنگین کمانِ خواستهھا و امیدھا، ساخته شده. او روایتی از زندگیاش را در زیستن از نو با ما قسمت کرده است.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۷. تارا

۸. فرهاد

برای فرھاد زندگی در ساختن خلاصه شده: آفرینش و ھنر، و البته امید و عشق. زندگی پر فراز و نشیب او را در این «زیستن از نو» دنبال کنید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۸. فرهاد

۹. مهردخت

شاعرانهھای زندگی مھردخت شبانهھای کارمندی است که بانکداری پیشهی اوست. روایت او را از مھاجرت و ساختن زندگیاش در این «زیستن از نو» دنبال کنید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۹. مهردخت

۱۰. فاطمه

عشق مرز نمیشناسد، سن نمیشناسد و در نھایت اگر به انسانیت باور داشته باشی و ثابت قدم بمانی ترا به خواستهات میرساند. فاطمه از این چنین عشقی بین خود و ھمسر آسوریاش برایمان گفته.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۱۰. فاطمه

Latest Episodes

۱. دلارام

او با عکسھایش زندگی میکند. دلارام را میگویم که در این برنامهی «زیستن از نو» روایت زندگی را از خلال تصاویر و خاطراتش برایمان تعریف کرده.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۱. دلارام

۲. بابک

بابک با عشق زندگی کرده. او در پناه این ودیعهی خداداد که در ایران جرم دانسته شده، مسیر زندگی خود را ساخته و از ھمین راه کرامتش را باز یافته. زندگی او را در این برنامه دنبال کنید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۲. بابک

۳. نگین

نگین در پناه تجربهھای نوجوانیاش، امروز مدافع خواستهھای دخترانی چون خودش است. او در مسیر دفاع از خواستهھای اخلاقی و برابریھای اجتماعی زندگیاش را ساخته. روایت او در این «زیستن از نو» شنیدنی است.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۳. نگین

۴. کامران

کامران در بیراھهی ناامیدی به امید رسید و با ھمین نیروی عظیم توانست زندگی خود را تغییر دھد؛ امیدی که از خانوادهاش در او زاده شد. روایت کامران را در این «زیستن از نو» پیگیری کنید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۴. کامران

۵. سمن

طرحھایش میگویند قلبش پر از عشق است و سرش پر از ایده. او مسیری طولانی پیموده تا بھترین خود در اندازهھای خود باشد. داستان زندگی سمن، روایت این زیستن از نوست.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۵. سمن

۶. پیام

برای بسیاری از اقلیتھای مذھبی، علیرغم ھمهی تواناییھایشان، نابرابریھای اجتماعی میتواند سدی غیر قابل نفوذ باشد. سدی که وقتی از سر راه برش داری موفقیتھای بسیاری را به ھمراه میآورد. زندگی پیام از این داستان میگوید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۶. پیام

۷. تارا

سایه-روشنِ زندگی تارا در میان خاطرات دیروز و امروز، روی پلی از رنگین کمانِ خواستهھا و امیدھا، ساخته شده. او روایتی از زندگیاش را در زیستن از نو با ما قسمت کرده است.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۷. تارا

۸. فرهاد

برای فرھاد زندگی در ساختن خلاصه شده: آفرینش و ھنر، و البته امید و عشق. زندگی پر فراز و نشیب او را در این «زیستن از نو» دنبال کنید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۸. فرهاد

۹. مهردخت

شاعرانهھای زندگی مھردخت شبانهھای کارمندی است که بانکداری پیشهی اوست. روایت او را از مھاجرت و ساختن زندگیاش در این «زیستن از نو» دنبال کنید.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۹. مهردخت

۱۰. فاطمه

عشق مرز نمیشناسد، سن نمیشناسد و در نھایت اگر به انسانیت باور داشته باشی و ثابت قدم بمانی ترا به خواستهات میرساند. فاطمه از این چنین عشقی بین خود و ھمسر آسوریاش برایمان گفته.

15 MIN2019 OCT 7
Comments
۱۰. فاطمه
hmly
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.