Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Zistan as nov | زیستن از نو

Persian Media Production | رسانه پارسی

Followers
Plays
Zistan as nov | زیستن از نو
15 MIN2019 OCT 7
Play Episode
Comments
title

Details

کامران در بیراھه‌ی ناامیدی به امید رسید و با ھمین نیروی عظیم توانست زندگی خود را تغییر دھد؛ امیدی که از خانواده‌اش در او زاده شد. روایت کامران را در این «زیستن از نو» پیگیری کنید.