jENI NO PIKA PIKA NIHONGO 日本語
Education
Language Learning

jENI NO PIKA PIKA NIHONGO 日本語

jENI @Japanese company Japanese, English and Pilipino trilingual

1
Followers
729
Plays

Details

About Us

こんにちは, I’m Jeni. My fascination with everything Japanese brought me to Tokyo several years ago. Although I am not a Nihongo sensei, I am very interested in learning Nihongo, just like many of you. My dream is to be able to bridge the gap between Japan and the Philippines as well as other Asian countries. As I am currently working in a Japanese company and communicating with Japanese clients and other nationalities on a daily basis, I am often asked, “What is Japan like?” For me, there’s more to it than just being the land of the rising sun or home of oversized-sumo wrestlers. Japan has a rich culture with its long history and traditional culture such as “Wabi Sabi” on one hand, and the origin of Otaku culture and anime, on the other. “JNPPN" will introduce you to a wide range of Nihongo expressions about daily life, business and the latest about Japanese culture or anime, drama and so on, that have been attracting the attention of people around the world in recent years. This podcast will use simple words for you to discover the “Japan NOW” as it really is. Please don’t forget to follow this podcast to pick up some useful expressions and interesting information about Japan. Follow me on Facebook @JeninoPikaPikaNihongo

 我叫Jeni。几年前,我对日本这个国家的着迷把我带到了东京。虽然我不是一个日语老师,但就像你们当中的很多人一样,我对日语学习有着很大的兴趣。 我的梦想是能够在日本、菲律宾、中国以及其他亚洲国家之间架起交流的桥梁。目前的我在一家日本公司工作,每天与日本或者其他国家的客户接触时,他们经常会问我:"你眼中的日本是什么样的?" 对我来说,她不仅仅是旭日之国或者相扑运动的起源。日本丰富的文化一方面来源于悠久的历史和传统文化,例如“wabi-sabi”(侘寂),另一方面也来源于御宅和动漫文化。 "Jeni no Pika Pika Nihongo''这个频道将向您带来最新的日语实用短语,例如日常生活、教育、商业或者是日本文化、动漫、日剧等。这些也是近几年在世界各地都非常流行的日语实用短语。Jeni 将会用这些简单的实用短语带你认识真正的日本。 请关注这个播客,Jeni 可以为你带来的不仅仅是日语的学习,还有有关日本的有趣信息。 也可以在Facebook上关注我哦!

 Konnichiwa , mình là Jeni. Niềm đam mê của mình đối với tiếng Nhật đã thôi thúc mình đến Tokyo vài năm trước. Mặc dù mình không phải là một Nihongo (日本語) Sensei, nhưng mình rất thích học Nihongo giống như rất nhiều bạn khác. Ước mơ của mình là được góp phần thu hẹp khoảng cách giữa Nhật Bản và Phillippines, cũng như với nhiều nước Châu Á khác. Do hiện tại mình đang làm việc tại một công ty Nhật Bản và giao tiếp với khách hàng Nhật Bản cũng như với người thuộc các quốc tịch khác hằng ngày, mình thường được hỏi, "Nhật Bản là nước như thế nào?" Đối với mình, quả là còn nhiều điều ấn tượng ở Nhật Bản hơn việc đơn thuần chỉ là đất nước mặt trời mọc hay là quê hương của các võ sĩ Sumo hạng nặng. Nhật Bản có một nền văn hóa phong phú với lịch sử lâu đời và văn hóa truyền thống như "Wabi Sabi", bên cạnh đó cũng có những nền văn hóa hiện đại như Otaku và Anime. Podcast này sẽ sử dụng những từ đơn giản để bạn khám phá “Nhật Bản NGAY BÂY GIỜ” như thực tế của nó.Xin đừng quên theo dõi podcast này để biết thêm một số cách diễn đạt hữu ích và những thông tin thú vị về Nhật Bản. Theo dõi mình trên FACEBOOK.   

Latest Episodes