Explore

Download App
مدرسه زندگی فارسی
17 minMAR 25
Play Episode
Likes
Comments
Share
مرور و بحث کتاب: رسیدن به جذبه - بخش اول

Details

روانشناسی غیر از اختلالات و حالات منفی روان، می تواند به مطالعه تواناییها و تجربیات لذتبخش و ارزشمند ذهنی بپردازد.این فیلد دانش روانشناسی را روانشناسی «مثبت» می نامند که با مثبت اندیشی متفاوت است.در این پادکست به عنوان مقدمه مرور و بحث کتابFinding Flow، نوشته میهای چیکزِنتمیهای، با فیلد کار روانشناسی مثبت، مفاهیم و روشهای تحقیقی آن آشنا میشویم و مفهومFlowیا جَذبه یا اوج یا جریان را بررسی می کنیم.مرور و بحث کتاب «رسیدن به جذبه»#میهای_چیکزنتمیهایFinding Flowبخش اول#میهای_چیکسنتمیهای#روانشناسی_مثبت