Explore

Download App
Zistan as nov | زیستن از نو
15 min2019 OCT 7
Play Episode
Likes
Comments
Share
۱. دلارام

Details

او با عکس‌ھایش زندگی می‌کند. دلارام را می‌گویم که در این برنامه‌ی «زیستن از نو» روایت زندگی را از خلال تصاویر و خاطراتش برای‌مان تعریف کرده.